cloud

Disclaimer & Privacy

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Scholengroep Panta Rhei. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Scholengroep Panta Rhei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

 

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Cookies

Om u een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer. Deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. U hebt ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat deze u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat uw browser de aanmaak ervan verhindert.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.

 

PRIVACYVERKLARING

Op de website of de sociale mediapagina’s van Internaat De Koekoek kan je worden gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen of mee te delen aan het internaat. In deze privacyverklaring kom je meer te weten over de redenen waarom wij deze persoonsgegevens opvragen, hoe wij deze gegevens gebruiken en hoe wij deze gegevens beschermen. 
 
Wanneer het internaat jouw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, fungeert zij als verwerkingsverantwoordelijke. Als verwerkingsverantwoordelijke streeft het internaat ernaar om te allen tijde te voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming. 
 
 

1. Persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we hiermee omgaan

Via onze website of sociale mediapagina’s verzamelen wij volgende persoonsgegevens:
 
  • Naam;
  • Telefoon;
  • E-mail;
 
De persoonsgegevens die je via de website of sociale mediapagina’s invoert, worden enkel gebruikt voor volgende doeleinden: om contact op te nemen omtrent een vraag rond de inschrijving of om een specifieke vraag te beantwoorden.
 
In het kader van deze doeleinden, verwerken wij je persoonsgegevens uitsluitend om je de gevraagde diensten te kunnen aanbieden.
 
Het internaat verzamelt en gebruikt enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van bovenstaande doeleinden.  Indien je nalaat om ons sommige van bovenstaande persoonsgegevens te bezorgen, kunnen wij jou mogelijk wel niet het gewenste antwoord bieden.  
 
Jouw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden ook niet doorgegeven aan derden en  enkel doorgegeven aan externe dienstverleners waarop wij beroep doen om bepaalde diensten aan ons te leveren. Indien derden toch toegang zouden krijgen tot jouw persoonsgegevens, doen wij als internaat ons uiterste best om ervoor te zorgen dat deze derden te allen tijde onze privacy standaarden respecteren, evenals alle toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming.  Jouw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie zonder dat hiertoe passende beschermingsmaatregelen worden genomen.
 
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de aangegeven doeleinden, tenzij het internaat wettelijk verplicht zou zijn om jouw persoonsgegevens toch voor een langere periode te bewaren.   
 
 

2. Bescherming van jouw persoonsgegevens

Het internaat zal de nodige maatregelen treffen tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig.  Meer informatie over de genomen maatregelen kan je vinden in het Informatiebeveiligingsbeleid van het internaat.   
 
 

3. Jouw rechten

Onder bepaalde omstandigheden heb je een recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens.  Daarnaast kan je onder bepaalde omstandigheden vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of kan je vragen dat jouw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijk zouden worden overgedragen.  Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, heb je ook steeds het recht om deze toestemming in te trekken.  
 
Om deze rechten uit te oefenen, kan je via mail contact opnemen met de beheerder van het internaat: inge.de.prijck@scholengroep.gent . Als internaat zullen wij jou tijdig een antwoord bezorgen op jouw verzoek.
 
Je kan ook steeds een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie indien je niet akkoord bent met de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.  Je vindt hiertoe een standaard klachtenformulier op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie dat je ingevuld dient terug te versturen naar contact@toezichtcommissie.be of via de post naar Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.
 

4. Contact

Voor vragen omtrent deze privacyverklaring en/of de manier waarop de school jouw persoonsgegevens verwerkt, kan je contact opnemen met het internaat via de beheerder.
 
Voor meer algemene vragen omtrent bescherming van persoonsgegevens binnen GO! Scholengroep Gent of binnen het Gemeenschapsonderwijs, kan je ofwel terecht bij de Verantwoordelijke voor Gegevensbescherming aangesteld op niveau van GO! Scholengroep Gent (privacy@scholengroep.gent) ofwel bij de Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld op niveau van het GO! Centraal (dpo@g-o.be).